Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG )

Klik hier om het privacy reglement te downloaden: AVG versie 1

Datum: 25 juni 2018

Betreft: Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ) versie 1.0

Privacy statement Kenpo Karate Nederland (KKN)

De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gegevens die wij verwerken van website bezoekers

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken.
Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze websites. Daarnaast verwerken wij gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website bezoekt, de regio van waaruit u onze website bezoekt, en welke informatie u up- of downloadt van de website.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Wij kunnen de niet-identificeerbare informatie eventueel doorgegeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor  toekomstig gebruik.

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen dankzij cookies de informatie en aanbiedingen op de site worden afgestemd op uw voorkeuren.

Gegevens die wij als overkoepelende sportorganisatie verwerken van personen die, al dan niet via een bij KKN aangesloten sportorganisatie, bij KKN zijn aangesloten

Persoonsgegevens die KKN van de bij haar aangesloten personen verzamelt, gebruiken wij voor de
volgende doeleinden:

  1. Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
  2. Om met u een aangeslotene/sportorganisatie-relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren;
  3. Om met u, de aangesloten sportorganisaties en de sportorganisaties waar KKN bij is aangesloten overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
  4. Om ten behoeve van u verzekeringen af te kunnen sluiten.
  5. Om wedstrijden en toernooien van KKN te kunnen organiseren. KKN verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht.

KKN kan uw persoonsgegevens doorgeven aan sportorganisaties waar zij bij is aangesloten, zoals de Kempo Associatie Nederland en IKKA Europe. Daarnaast kan KKN uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een vereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit gedrag.

Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de (financiële) administratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van korting- en subsidieregelingen. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van kortingen en/of subsidies.

KKN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Gegevens die wij verwerken van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties

Persoonsgegevens die KKN van werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke (potentiële) relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  1. Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
  2. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
  3. Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
  4. Om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
  5. Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;

KKN verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

KKN kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening.

KKN kan uw gegevens bovendien doorgeven aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken  (waaronder bewerkers). Daarnaast kan KKN uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen.

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in  overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de (financiële) administratie, personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van korting- en subsidieregelingen.

KKN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

KKN spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Bestuursleden en vrijwilligers van KKN, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment via e-mailadres dan wel per brief (KKN – P/A Herenstraat 100, 3431 CB  Nieuwegein) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacystatement of de manier waarop KKN uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via info@kenpo-nederland.nl , dan wel door een brief te sturen naar (KKN – P/A Herenstraat 100, 3431 CB  Nieuwegein). Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen Privacystatement

KKN kan dit Privacystatement aanpassen. Het meest actuele privacystatement is altijd via de website van KKN te raadplegen.